ประมวลภาพกิจกรรม วัดท่าไทร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๘ รอบ ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒


นายดำริห์ บุญจริง ผวจ.สุราษฎร์ธานี
กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อใส่บาตรพระสงฆ์
นายดำริห์ บุญจริง ผวจ.สุราษฎร์ธานี
กำลังทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
ด้วยใจที่อิ่มบุญ
นายดำริห์ บุญจริง ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อม ภริยาท่านผู้ว่า และประชาชน
กำลังทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
นางปรีดา ทิพย์มณี ผอ.พศ.จ.สุราษฎร์ธานี, พร้อมด้วยประชาชน
กำลังทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
ส่วนหนึ่งของประชาชนและพุทธบริษัทที่มาร่วมงาน
กำลังทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
ส่วนหนึ่งของประชาชนและพุทธบริษัทที่มาร่วมงาน
กำลังทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
ส่วนหนึ่งของประชาชนและพุทธบริษัทที่มาร่วมงาน
กำลังทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
 

 

นำเสนอโดย
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290