CYBER  THAI  TEMPLE

WEB วัดในประเทศไทย

  

WEB วัดในต่างประเทศ

 • วัดท่าสว่าง
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด การก่อตั้งวัด ประวัติเจ้าอาวาสนับแต่รูปแรกจนถึงรูปปัจจุบัน เผยแพร่กิจกรรมของทางวัด และเพื่อเผยแผ่หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับธรรมะและรายชื่อวัดทั้งในและต่างประเทศ
  http://geocities.com/watthasawang
   
 • วัดท้ายเมือง [นนทบุรี]
  ข้อมูลวัดท้ายเมือง ประวัติและความเป็นมาของวัดท้ายเมือง กิจกรรมทางศาสนา ความรู้ทางธรรมะ ศาสนาพุทธ จิตและวิญญาณ รวมรายชื่อวัดและเว็บไซต์วัดในประเทศและต่างประเทศ
  http://www.geocities.com/taymuang
   
 • วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร [กรุงเทพฯ]
  โฮมเพจนี้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับโครงการประทีปเด็กไทยของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และได้รวบรวมสาระ ข้อคิดเห็น ประวัติวัดธรรมมงคล ตลอดถึงการทำสมาธิต่าง ๆ ของหลวงพ่อ
  http://www.geocities.com/dhammasala
   
 • วัดธาตุมหาชัย [นครพนม]
  ประวัติความเป็นมาของวัดธาตุมหาชัย ประวัติและธรรมะของพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพัน โฆษปัญโญ) กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด และรวมเว็บไซต์ในจังหวัดนครพนม
  http://www.mahachai.cjb.net
   
 • วัดนาคปรก [กรุงเทพฯ]
  ตั้งอยู่ที่ 342 ถ.เทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร. 467-2380, 869-1699, 01- 857-7293
  http://www.watnakprok.org
   
 • วัดนางนอง วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  รายละเอียดเกี่ยวกับวัดนางนอง ประวัติวัด สิ่งสำคัญภายในวัด พระพุทธมหาจักรพรรดิ์ รวมทั้งวันสำคัญทางศาสนา
  http://www.thai.net/watnangnong
   
 • วัดนิคม [ชัยภูมิ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับ วัดนิคม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และข้อมูลวัดในเขตปกครอง
  http://www.watnikom.com
   
 • วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ
  ประวัติความเป็นมาของวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ปฎิทินกิจกรรมทางศาสนา และภาพถ่าย
  http://www.watbowon.org/
   
 • วัดบวรมงคล [กรุงเทพฯ]
  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร เสนอรายละเอียดของวัดบวรมงคล ประวัติและความเป็นมา กิจกรรมของวัด แสดงที่ตั้ง ทางเข้าของวัดบวรมงคล
  http://www.smileland.net/mbk/watbmk.htm
   
 • วัดบัวงาม [ราชบุรี]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด แนะนำเจ้าอาวาส ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบรรพชาสามเณร และการบวชเนกขัมมจารี
  http://www.geocities.com/watbuangam/

 • วัดบัวงาม [ราชบุรี]
  ประวัติวัดร้อยปี ประวัติเจ้าอาวาส การอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง อุทยานการศึกษา ชมรมบริจาคโลหิตประจำอำเภอ
  http://www.watbuangam.or.th
   
 • วัดบางกะจะ [พระนครศรีอยุธยา]
  บอกถึงประวัติความเป็นมาของวัดบางกะจะ ตำบลสำเภาล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศภายในวัด ประกาศข่าว กิจกรรมของวัดและชุมชน
  http://www.thai.net/pagebangkaja/
   
 • วัดบางปลา [นครปฐม]
  บอกประวัติความเป็นมาวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประวัติเจ้าอาวาส ประวัติพระครูจิรวัสโสภณ (หลวงพ่อตี๋ จนฺทโสภโณ) ศาสนสถาน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และโรงเรียนวัดบางปลา
  http://www.geocities.com/watbangpla
   
 • วัดบางพระ [นครปฐม]
  บอกประวัติวัดบางพระ ข้อมูลหลวงพ่อเปิ่น และการสักยันต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  http://geocities.com/watbangpra
   
 • วัดบางพระ [นครปฐม]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด ประวัติของพระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) และให้ความรู้เกี่ยวกับการสักยันต์
  http://www.geocities.com/watbangpra
   
 • วัดบางเตย [กรุงเทพฯ]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด รวมความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ถามตอบปัญหาธรรมะ
  http://www.thai.net/watbangtoei
   
 • วัดบึง
  ข้อมูลประวัติความเป็นมา เจ้าอาวาส การศึกษาแผนกธรรม-บาลี การศึกษาแผนกสามัญศึกษา พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ข่าวสาร กิจกรรมของวัดบึง จังหวัดนครราชสีมา และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับจังหวัดนครราชสีมา
  http://www.thai.net/buengtemple
   
 • วัดบึงพระลานชัย
  ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บอกให้ทราบประวัติและกิจกรรมต่างๆ ของวัด แนะนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
  http://www.geocities.com/Paris/Cafe/3337/
   
 • วัดบึงพระลานชัย [ร้อยเอ็ด]
  นำเสนอเรื่องราวของวัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าวสาร ประวัติพระเทพบัณฑิต และข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ด
  http://www.thai.net/plarnchai101
   
 • วัดบุปผาราม วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดบุปผาราม วรวิหาร หรือ วัดดอกไม้ บอกถึงประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ เจ้าอาวาส การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร ประวัติผู้สร้างและปฎิสังขรณ์วัด แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดบุปผารามวรวิหาร
  http://www.thai.net/watbuppa

 • วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นวัดพระอารามหลวง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ประวัติวัด ศาสนสถานและศาสนวัตถุ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สถานที่พักผ่อนภายในวัด กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และเว็บบอร์ดถาม-ตอบปัญหาธรรม
  http://www.prayurawongsawas.org
   
 • วัดปัญญานันทาราม
  ประวัติความเป็นมาของวัด กิจกรรมสำหรับเยวชน บุคคลที่สนใจทั่วไป พร้อมภาพกิจกรรมของวัด แนะนำหนังสือธรรมะใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และธรรมโอวาทของท่านปัญญา นีนทภิกขุ
  http://www.panya.iirt.net/watpanya
   
 • วัดป่าสำราญจิต [ชัยภูมิ]
  บอกถึงประวัติความเป็นมาของวัดป่าสำราญจิต ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ลำดับเจ้าอาวาส ประวัติพระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ ภาพบรรยากาศภายในวัด กิจกรรมและโครงการของวัดป่าสำราญจิต
  http://www.thai.net/watpa
   
 • วัดป่าสุนันทวนาราม
  วัดป่าสุนันทวนาราม เป็นวัดป่าสำหรับปฏิบัติธรรม และ เผยแผ่พระพุทธศาสนา
  http://www.watpahsunan.org
   
 • วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน [กาญจนบุรี]
  ตั้งอยู่ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ประวัติวัด ประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ฟังธรรมะเทศนาออนไลน์ แนะนำสถานที่น่าสนใจในวัด มูลนิธิวัดป่าฯ แผนที่เดินทาง และข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด
  http://www.boonheng.com
   
 • วัดป่าเชิงเลน[กรุงเทพฯ]
  บอกประวัติความเป็นมา แผนที่ รวมภาพ และรายงานข่าวสารของวัด มีธรรมะ และประวัติหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  http://www.geocities.com/watpakangkung/index.htm
   
 • วัดป่าเป้า [เชียงใหม่]
  ข้อมูลของวัดวัดป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติความเป็นมาของวัดป่าเป้า ที่ตั้งวัดป่าเป้า การส่งเสริมการศึกษาภายในวัด มูลนิธิวัดป่าเป้า และเสนอความรู้ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ ประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว) พรรชาเณร และพระพุทธรูปแบบไทยใหญ่
  http://www.thai.net/watpapao
   
 • วัดฝั่งหมิ่น [เชียงราย]
  ข้อมูลของวัดฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย ประวัติวัดฝั่งหมิ่น ประวัติพระครูขันติพลาธร โครงการต่าง ๆ ของวัด หอพระหยก ประวัติเมืองเชียงราย แผนที่ไปวัด และประกาศข่าว กิจกรรมของทางวัด
  http://www.watfhungmin.org
   
 • วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด ธรรมะหลักคำสอนต่างๆ กิจกรรม และโครงการอบรมต่าง ๆ ของวัด รวมทั้ง แนะนำสถานที่สำคัญของวัด
  http://www.dhammakaya.or.th
   
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร [เชียงใหม่]
  วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เสนอข้อมูลของวัด ตำนานพระบรมธาตุ ประวัติการสร้างวัด ประวัติการสร้างถนน เจ้าอาวาสอดีต-ปัจจุบัน ปูชนียสถานในวัด กิจกรรม-ประเพณี และประมวลภาพ พร้อมกับเสนอข้อมูลพระพุทธศาสนา
  http://www.doisuthep.com
   
 • วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  เว็บไซด์ที่มีเรื่องราวมหัศจรรย์ ปาฎิหารย์มากมาย
  http://www.geocities.com/prathatpanom/
   
 • วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  ตั้งอยู่ที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
  http://www.phrathatpanom.com/
   
 • วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร [นครพนม]
  ประวัติความเป็นมาของ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลำดับเจ้าอาวาสของวัด สถานที่ที่สำคัญของวัด สภาพสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม
  http://www.geocities.com/prathatpanom
   
 • วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด มี ตำนานการสร้างพระปฐมเจดีย์ และส่วนต่าง ๆ ของพระเจดีย์ ประวัติ เจ้าอาวาสนับแต่รูปแรก จนถึงรูปปัจจุบัน นอกจากนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจในจังหวัด เช่น พระราชวังสนามจันทร์,สวนสามพราน, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ,วัดไร่ขิง, บอกรายละเอียดในการเดินทางมาเยี่ยมชม
  http://www.geocities.com/TheTropics/Shores/7648
   
 • วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร [นครปฐม]
  แนะนำตำนานพระประโทณเจดีย์ ภาพศิลปวัตถุโบราณ ให้ข้อมูลประวัติของวัด เจ้าอาวาส และงานสาธารณะสงเคราะห์ต่าง ๆ
  http://www.geocities.com/prapatone
   
 • วัดพระพิเรนทร์ [กรุงเทพฯ]
  บอกถึงประวัติวัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดงานประจำวัด สถานที่ตั้งวัด ข่าวกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของวัดพระพิเรนทร์
  http://www.thcity.com/watprapiren
   
 • วัดพระพุทธบาทผาหนาม [ลำพูน]
  ประวัติวัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลำพูน ประวัติชีวิตครูบาเจ้าอภิชัย (ขาวปี) ครูบาศรีวิชัย ประวัติเมืองลี้ และความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  http://www.se-ed.net/phanam
   
 • วัดพระพุทธบาทสี่รอย [เชียงใหม่]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด และเจ้าอาวาส รวมทั้งให้ ข้อคิดทางพุทธศาสนา
  http://members.tripod.com/~stinp/1.htm
   
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก [กรุงเทพฯ]
  ประวัติและที่มาของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แนวคิดสร้างวัด พระอุโบสถ ประวัติเจ้าอาวาส แนะนำหนังสือธรรมะและความรู้ทางด้านพระธรรม
  http://www.watrama9.com
   
 • วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ประวัติความเป็นมาของวัด ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด แนะนำโรงเรียน พอ.พม. และรวมรูปภาพวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
  http://www.watphrasri.cjb.net
   
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่ตั้งและประวัติก่อสร้าง แผนผังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  http://geocities.com/pattaraphol12
   
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม [กรุงเทพฯ]
  เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง, พระแก้วมรกต มีแบบสอบถามความเห็นของชาวต่างชาติต่อศาสนาพุทธ
  http://welcome.to/fortunesiam
   
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม [กรุงเทพฯ]
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) บอกประวัติความเป็นมาของวัด แนะนำพิพิธภัณฑ์ของวัด ศิลปะของวัด และข้อมูลโรงเรียนแพทย์แผนโบราณและการนวดแผนโบราณ
  http://www.watpho.com
   
 • วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
  ประวัติความเป็นมาของวัด และประวัติความเป็นมาหลวงปู่ชา สุภัทโท ผู้ก่อตั้งวัดหนองป่าพง ทั้งสอนหลักธรรมะ และพุทธสุภาษิต
  http://www.geocities.com/mapjun_rayong
   
 • วัดมเหยงคณ์ [พระนครศรีอยุธยา]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัดมเหยงคณ์ แผนที่ของวัด แจ้งกำหนดการอบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมภาวนา ปี ๒๕๔๔ ฟังธรรมะของพระครูเกษมธรรมทัต มีคู่มือปฏิบัติวิปัสสนาให้ดาวน์โหลด
   
 • วัดรวก [สมุทรปราการ]
  ประวัติวัดรวก แนะนำเจ้าอาวาสในอดีตและปัจจุบัน รายนามพระภิกษุ คณะกรรมการวัด ประวัติพระปิดตากรุวัดรวก ตำนวนวัดรวก และข้อมูลอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  http://www.watruak.corp-th.com
   
 • วัดรางกำหยาด [นครปฐม]
  วัดรางกำหยาด ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จ.นครปฐม ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ประวัติวัด วัตถุมงคล
  http://www.geocities.com/rangkumyard
   
 • วัดราชสิทธาราม [กรุงเทพฯ]
  บอกประวัติความเป็นมา และลำดับเจ้าอาวาสของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และพุทธศาสนา
  http://www.geocities.com/watplub
   
 • วัดราชาธิวาสวิหาร [กรุงเทพฯ]
  มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด รายงานข่าวสาร กิจกรรม และการเรียน การสอนของวัด
  http://www.watraja.8m.net
    
 • วัดราชโอรสาราม [กรุงเทพฯ]
  พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 ข้อมูลของวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ประวัติวัด ศาสนสถานที่สำคัญ ประวัติเจ้าอาวาสและองค์สถาปนาวัด กิจกรรมของวัด
  http://www.watratoros.cjb.net
   
 • วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติ ศาสนาสถาน พระราชประวัติรัชกาลที่ 3 เจ้าอาวาส ของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 3
  http://www.geocities.com/ratorot
   
 • วัดลาดกระบัง [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลประวัติวัดลาดกระบัง กิจกรรม ประวัติหลวงพ่อขาว วันสำคัญทางศาสนา ร้อยธรรมคำกลอน พุทธศาสนสุภาษิต และสาระความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
  http://www.thai.net/wat3
   
 • วัดวรามาตยภัณสาราราม (กรุงเทพฯ)
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น พุทธสุภาษิต พุทธประวัติ และคำสอนตามหลักพุทธศาสนา
  http://khunchan.hypermart.net/
   
 • วัดศรีทวี [นครศรีธรรมราช]
  วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริการให้ข้อมูลข่าวสารทางธรรม รับปรึกษาปัญหาออนไลน์ และมีการเสวนาธรรมออนไลน์
  http://www.watsitawee.org
   
 • วัดศรีนครินทรวราราม [สวิตเซอร์แลนด์]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด แผนที่วัด รายงานข่าวสาร เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอน
  http://www.wat-thai.ch
   
 • วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง [สมุทรสาคร]
  ประวัติวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และรวบรวมเว็บไซต์
  http://www.geocities.com/watsrisamran
   
 • วัดศรีสุพรรณ [เชียงใหม่]
  ข้อมูลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ประวัติและเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนกับวัด งานเครื่องเงินของกลุ่มหัตถศิลป์ โบราณสถาน โบรานวัตถุ ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน งานฝีมือของชุมชนวัดศรีสุพรรณ
  http://www.watsrisuphan.com
   
 • วัดศรีโคมคำ ทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา
  วัดศรีโคมคำ ประชาชนทั่วไปเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา ข้อมูลประวัติ สถานที่ที่เกี่ยวข้อง งานเผยแผ่และการศึกษา มูลนิธิและกองทุน กิจกรรมประจำปีของวัดศรีโคมคำ ทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา
  http://www.srikhomkham.com/home.htm
   
 • วัดสังฆทาน [นนทบุรี]
  บอกถึงประวัติความเป็นมา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัด และกิจกรรมทางศาสนาของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
  http://www.vimokkha.com/
   
 • วัดสามชุก [สุพรรณบุรี]
  ข้อมูลของ วัดสามชุก ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติความเป็นมา ลำดับเจ้าอาวาส การเดินทาง กิจกรรมทางศาสนา และข่าวเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ของทางวัด
  http://www.geocities.com/watsamchuk/index.htm
   
 • วัดสามพราน [นครปฐม]
  ความเป็นมาของวัด ศาสนสถานภายในวัด กระดานพุทธศาสนา สารธรรม วิทยุออนไลน์ มูลนิธิ กิจกรรมทางวัด ธุดงควัตร และสาระความรู้เกี่ยวกับศาสนา ธรรมะ
  http://www.watsampran.org
   
 • วัดสุทธิวาตวราราม [สมุทรสาคร]
  ข้อมูลของวัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลม แนะนำประวัติวัด เจ้าอาวาส หลวงปู่แก้ว เจ้าแม่กวนอิม และสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสาคร
  http://www.chonglom.com
   
 • วัดหนองจันสอน
  วัดหนองจันสอน ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
  http://watnongjanson.com/
   
 • วัดหนองจันสอน [นครราชสีมา]
  ข้อมูลวัดหนองจันสอน จังหวัดนครราชสีมา แผนที่ไปวัด รูปพระประธาน และเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะ ศาสนาพุทธ ทำวัตรเช้าแปล ทำวัตรเย็นแปล อานิสงส์แผ่เมตตา การเห็นพระพุทธเจ้า คำอธิษฐาน ทำทาน และอื่น ๆ
  http://www.watnongjanson.com

 • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
  โฮมเพจอย่างเป็นทางการของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีข้อมูลเกี่ยวกับวัด หลวงพ่อวัดปากน้ำ วิชชาธรรมกาย ฯลฯ
  http://www.dhammakaya.org
   
 • วัดหัวกระบือ(วัดศรีษะกระบือ)
  วัดหัวกระบือ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งชาวบ้านบริเวณฝั่งธนบุรีให้ความเคารพนับถือ และศรัทธาเป็นอย่างมาก
  http://www.geocities.com/wathuakrabaue/
   
 • วัดหัวตะพาน [ชัยนาท]
  ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอน กิจกรรมวัด ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า สอนการเดินทางสายกลางตามหลักพุทธศาสนา
  http://www.thai.net/wathuataparn
   
 • วัดหัวลำโพง [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลทั่วไปของวัดหัวลำโพง ประวัติวัด ผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุนการศึกษาของวัด ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และกระดานถาม-ตอบปัญหาธรรมะ
  http://www.wathualampong.com
   
 • วัดห้วยจระเข้ [นครปฐม]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด ประวัติเจ้าอาวาส รายงานข่าวสาร และกิจกรรมของวัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม มีห้องสนทนา และกระดานข่าว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมลิงค์เว็บไซต์น่าสนใจ
  http://www.wathuay.com
   
 • วัดอรุณราชวราราม
  ศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติ สอนภาษาอังกฤษ สอนวิปัสสนา และสนทนาธรรม วัดอรุณราชวราราม
  http://www.templeofdawn.org
   
 • วัดอรุณราชวราราม [กรุงเทพฯ]
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด กิจกรรม เทศกาล และประเพณีต่าง ๆ ของวัด รวมภาพของวัด
  http://www.geocities.com/shulaad
   
 • วัดอรุณราชวราราม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ลำดับเจ้าอาวาส แสดงประวัติพระธรรมสิริชัย พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดอรุณ รูปภาพวัดอรุณ ข่าวและเทศกาล
  http://www.wat-arun.com
   
 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของวัด แนะนำงานเทศกาลของวัด มีแผนที่ ภาพกิจกรรม วิถีชีวิตสมัยรัชกาลที่ 5 กิจกรรมทางศาสนา และรายงานข่าวสารต่างๆของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
  http://www.watarun.org/
   
 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติวัดอรุณราชวราราม ที่ตั้งปัจจุบัน ชื่อวัด พระแก้วมรกต ยักษ์ พระปรางค์ พระประธานในโบสถ์ พระประธานในวิหาร ลำดับเจ้าอาวาส ประมวลภาพวัดอรุณราชวราราม
  http://www.watarunrajwararam.org
   
 • วัดอัมพาราม [ชลบุรี]
  วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แนะนำประวัติวัดประวัติโดยย่อ หลวงพ่อพระครูสาธกธรรมคุณ (ลั้ง แซ่ตั้ง) ประวัติโดยย่อ พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี) ทำเนียบเจ้าอาวาส และรูปภาพภายในวัด
  http://www.geocities.com/wataum
   
 • วัดอินทรวิหาร
  บอกประวัติความเป็นมาของวัด ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี รายงานข่าวสาร และกิจกรรมของวัด มีบทสวดคาถาชินบัญชร
  http://www.watindhara.org/
   
 • วัดอินทาราม วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติวัดอินทาราม วรวิหาร ประวัติท่านสมภาร พระทักษิณคณิศร พระวิเชียรมุนี พระราชธรรมาภรณ์ พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดอินทาราม วรวิหาร
  http://www.intaram.com
   
 • วัดอโศการาม [สมุทรปราการ]
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รวบรวมประวัติความเป็นมาของวัด ศาสนาสถาน รวบรวมธรรมมะคำสั่งสอนพระสายกรรมฐาน หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่เทสก์ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ฯลฯ การบริหารจิต การปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น ประวัติเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
  http://www.thai.net/wat_asokaram
   
 • วัดอ้อน้อย [นครปฐม]
  บอกประวัติความเป็นมา รายงานข่าวสาร แนะนำ และเผยแพร่กิจกรรมของวัด มีรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิธรรมะอิสระ และรวบรวมหนังสือ เกร็ดความรู้ เทปธรรมบรรยาย ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
  http://www.dhamma-isara.org
   
 • วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
  บอกประวัติความเป็นมาของวัดเขาสุกิม หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย แนะนำสถานที่สำคัญบนวัดเขาสุกิม บอกเกียรติประวัติของวัด มีธรรมเทศนาของหลวงปู่ สอนการทำสมาธิ วิธีสร้างสติ และทดสอบสติ
  http://www.khaosukim.org/
   
 • วัดเขาหินเทิน [ประจวบคีรีขันธ์]
  บอกถึงประวัติความเป็นมาของวัดเขาหินเทิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมของวัด ประวัติหลวงพ่อเกษตร ปคุโณ แสดงธรรมะโดยหลวงพ่อเกษตร ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ สนทนาธรรม
  http://www.watkhaohinturn.com
   
 • วัดเจติยาคีรีวิหาร [หนองคาย]
  รวมภาพของวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ รวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  http://www.thai.net/easyji/
   
 • วัดเจริญราษฎร์บำรุง [นครปฐม]
  ข้อมูลของวัดเจริญราษฎร์บำรุง หรือวัดหนองพงนก ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บอกประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด และความรู้ทางพระพุทธศาสนา พุทธสุภาษิต
  http://www.geocities.com/pongnok_04
   
 • วัดเจริญราษฎร์บำรุง [นครปฐม]
  ข้อมูลวัดเจริญราษฎร์บำรุง หรือ วัดหนองพงนก บอกประวัติการสร้างวัด เจ้าอาวาสจากอดีต-ปัจจุบัน ปูชนียวัตถุที่สำคัญ การผูกพัทธสีมา ภาพกิจกรรม งานประจำปี และแผนที่การเดินทาง พร้อมเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของวัด
  http://www.nongpongnok.com
   
 • วัดเทวราชกุญชร [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร แสดงข้อมูลประวัติวัด ประวัติเจ้าอาวาส พระพุทธเทวราชปฏิมากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว วัตถุมงคล บริจาคทำบุญ ปล่อยปลาให้อาหารปลาท่าน้ำวัด และข่าวประชาสัมพันธ์วัดเทวราชกุญชร
  http://www.watdevaraj.com
   
 • วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ตั้งอยู่ที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แสดงข้อมูลประวัติวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประวัติเจ้าอาวาส ทำเนียบพระภิกษุสามเณร ตราสัญลักษณ์วัด สถานที่ท่องเที่ยวภายในวัด และข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ของวัด
  http://www.thai.net/watdevaraj
   
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นำเสนอประวัติความเป็นมาของวัด พระพุทธรูปภายในระเบียงคด ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด การศึกษา กิจกรรมของวัด เป็นต้น
  http://www.watbencha.com/
   
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ
  ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ และการปฏิบัติกรรมฐานแนวสติปัฏฐานสูตร รวมถึงการศึกษา และ ตอบปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  http://geocities.com/watbenchama/
   
 • วัดเสมียนนารี [กรุงเทพฯ]
  ข้อมูลของวัดเสมียนนารี ประวัติวัดเสมียนนารี ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และกองงานเลขา แผนที่วัด และข่าวประชาสัมพันธ์วัด
  http://www.watsamiannaree.cjb.net
    
 • วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพ
  ประวัติวัดโสมนัสวิหาร และหนังสือธรรมะที่น่าสนใจ คติธรรม หลักการฝึกสมาธิเบื้องต้น
  http://www.geocities.com/TheTropics/Lagoon/9856/
   
 • วัดใหม่พิเรนทร์ [กรุงเทพฯ]
  ประวัติวัดใหม่พิเรนทร์ บทความพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกวิจารณ์ ฝึกสมาธิ และปฏิบัติกรรมฐาน
  http://www.geocities.com/watmai2001
   
 • วัดไตรมิตรวิทยาราม
  ประวัติความเป็นมาของวัด ประวัติหลวงพ่อทองคำสุโขทัย กิจกรรมของวัด การศึกษา การเรียนการสอนในวัด
  http://siam.to/sawasdee
   
 • วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติวัดไตรมิตรวิทยาราม พระพุทธรูปทองคำ สุโขทัยไตรมิตร เจ้าอาวาส พระเถระในวัด ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ศูนย์การศึกษาเขาแม่ชี และสาระความรู้เกี่ยวกับพระธรรม
  http://www.wattrimit.com

   
  มิตรทางใจ
  เว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการกำลังใจ ข้อมูลพระพุทธศาสนา มีการแจกเทป ซีดี และหนังสือที่จัดทำโดยมิตรทางใจ
  http://www.mittangjai.thcity.com
   
 • วัดไร่ขิง
  ประวัติวัดไร่ขิง ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ปูชนียบุคคล พุทธธรรม และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดไร่ขิง
  http://www.wrk.moe.go.th/wat/

   
  ธรรมกาย
  เรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย หลักธรรมคำสอน การนั่งสมาธิ กิจกรรมและข่าวสารต่าง ๆ ที่น่ารู้และเป็นประโยชน์
  http://www.dmky.com
   
 • ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลอ [นนทบุรี]
  ข้อมูลของวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประวัติวัดชลอ ประวัติหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดชลอ และกิจกรรมของวัด ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลอ ประวัติศูนย์ วัตถุประสงค์ วิชาที่เปิดสอน กิจกรรมศูนย์ คณะครูอาจารย์ และรวมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
  http://www.geocities.com/watchalow
    
 • ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร [กรุงเทพฯ]
  ประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเบญจมบพิตร การบริหารดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน เนื้อหา และหลักสูตร บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
  http://www.sundayweb.cjb.net
   
 • สวนโมกข์พลาราม สุราษฏร์ธานี
  ธรรมมะสำหรับพุทธศาสนิกชน ประวัติความเป็นมาของสวนโมกข์ ประวัติและคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ
  http://www.suanmokkh.org
   
 • เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
  ตั้งอยู่ที่ สวนกาญจนาภิเษก อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประวัติความเป็นมาในการสร้างเจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด กิจกรรมและโครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ของมงคลบูชาของหลวงพ่อยอด
  http://www.jdprayod.org

   
  ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ [เชียงใหม่]
  แนะนำ สถานที่ ขั้นตอนการปฎิบัติธรรมในค่ายคุณธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของพุทธศาสนา มีบทความธรรมะ มุมมองความคิดตามหลักพุทธศาสนา
  http://www.geocities.com/moralcamp

 • โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุวิทยา [หนองคาย]
  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย แก่พระภิกษุสามเณร (ม.16) ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร นโยบาย และข่าวสารการศึกษา
  http://www.geocities.com/ptyinfo

 • วารสารแจ้งข่าวงานบุญจังหวัดสตูล
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา การศึกษาและข่าวต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล
  http://www.thai.net/manavo
   
 • รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทย
  รวบรวมรายชื่อวัดต่าง ๆ ของไทย แยกตามจังหวัด แบ่งไว้เป็นภาค
  http://www.angelfire.com/nm/analai2/parknana.html

  

 
สำนักงาน/ศูนย์งานของคณะสงฆ์ในประเทศไทย
 

 

นำเสนอข้อมูลและดูแลระบบ โดย ศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร
ประสานงานได้โดย E-Mail ถึง
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
watthasai@thai.com โทร.0-1569-0309, 0-6690-5892