ประวัติวัดท่าไทร
ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
โทร.๐๗๗-๒๗๓๘๓๔, ๐๗๗-๒๒๗๗๗๕, ๐๑-๖๐๖๐๒๔๔
www.watthasai.net

(ตอนที่ ๒)


๗.
สถิติจำนวนพระภิกษุสามเณรที่จำพรรษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา

พ.ศ.
จำนวนพระภิกษุ
จำนวนสามเณร
จำนวนรวม
หมายเหตุ
๒๕๓๕
๖๙
๓๕
๑๐๔
ดูรายละเอียด
๒๕๓๖
๕๔
๓๗
๙๑
ดูรายละเอียด
๒๕๓๗
๕๑
๑๘
๖๙
ดูรายละเอียด
๒๕๓๘
๔๔
๔๙
ดูรายละเอียด
๒๕๓๙
๔๖
๕๔
ดูรายละเอียด
๔๒
๔๔
๒๕๔๑
๔๐
๔๒
ดูรายละเอียด
๒๕๔๒
๔๕
๕๔
ดูรายละเอียด
๕๖
๑๐
๖๖
๔๙
๑๓
๖๒
๔๗
๑๕
๖๒
๓๘
๔๐
๔๕
๔๗
๓๙
๒๑
๖๐
๓๕
๑๕
๕๐
๔๙
๑๔
๖๓
๒๔
๑๑
๓๕
๒๕๕๒
๓๒
๓๙

 

ภาพถ่ายเมรุเผาเศพปลอดมลภาวะ ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในตำบลท่าทองใหม่ และอยู่ในเขตเทศบาลอีกด้วย
ซึ่งวัดจัดสร้างขึ้นอยู่อีกโซนนิ่งหนึ่งของวัด เพื่อให้บริการแก่ประาชนโดยทั่วไป ทั้งที่ใกล้และไกล

ภาพ "ศาลาคู่เมรุ หรือศาลาพักศพ" ซึ่งวัดจัดสร้างขึ้น ๒ อาคาร ต่อเนื่องกัน
และคาดว่าจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๒ หลังในโอกาสต่อไป เพื่อให้เพียงพอแก่การให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

๘.การจัดการเรียนการสอน/การศึกษาภายในวัด

             ๘.๑ จัดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แด่พระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาในวัดท่าไทร และวัดที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน
             ๘.๒ จัดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนให้ความสนใจเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมากทุกปี
             ๘.๓ จัดสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี แด่พระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาในวัดท่าไทร และวัดที่อยู่ใกล้เคียง
             ๘.๔ จัให้มีการสอน/อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าไทร) เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าครองชีพ ของพ่อ-แม่ ผู้ปกครองของเด็ก และเป็นการฝึกหัดจริยา และค่านิยมที่ดีงามและถูกต้องตั้งแต่เยาวัย
             ๘.๕ มีการจัดส่งพระภิกษุซึ่งเป็นครูผู้สอนไปทำการสอนศีลธรรมในวัดและโรงเรียนต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ เช่น วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก, โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม, โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นต้น
             ๘.๖ จัดฝึกอบรมพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ แก่พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป ฟรี..! ทุกวัน
             ๘.๗ จัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมธุรกิจ เช่น Dos, CW, RW, Rama Word, Windows, Windows ๙๕, Windows ๙๘, Windows Me, Word, Excel เป็นต้น แก่พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป ฟรี..! ทุกวัน

             ๘.๘ จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเทคนิคการประกอบ ซ่อม อัพเกรด และบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป ฟรี..!

             ๘.๙ ให้บริการ ฟรี..! ประกอบ ซ่อม และอัพเกรดคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ แก่วัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ห้าง ร้าน และประชาชนทั่วไป ทุกวัน (โดยมีสถิตในการให้บริการซ่อม และอัพเกรด คอมพิวเตอร์ เดือนละ มากกว่า ๙๐ เครื่อง, และบริการประกอบเครื่องใหม่ มากว่าเดือนละ ๑๐ เครื่อง)

ภาพแสดงถึงการฝึกอบรมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์แด่พระภิกษุ
(ในภาพเป็นการฝึกเสริมทักษะประกอบคอมพิวเตอร์รายบุคคลให้แก่นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ๑๐๐ %)

หมายเหตุ.- โครงการ ในข้อ ๘.๕,๘.๖, ๘.๗, ๘.๘ และ ๘. โดยมี พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) เป็นผู้ดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ดำเนินการมีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วได้ยุติลงเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา (รวมดำเนินการเป็นเวลา ๑๑ ปีเศษ)

             ๘.๑๐ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณธรรม เพื่อให้การอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา โดยจัดส่งพระวิทยากรไปให้การฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rakdee.net

             ๘.๑๑ จัดตั้งวิทยุชุมชน วัดท่าไทร ร่วมกับ สมาคมป้องกันภัย และประชาชนชาวท่าทองใหม่ ได้จัดตั้งจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน (จ.ว.ช.) ท่าทองใหม่ขึ้นที่วัดท่าไทร โดยใช้ชื่อจุดปฏิบัติการฯ ว่า "วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz." ออกอากาศ มาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยมีนโยบายเพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร สาระ ธรรมะ และความบันเทิงสู่ชุมชน ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.ทุกวัน โดยไม่มีโฆษณา และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร จัดรายการด้านธรรมะ และให้ความรู้ทั่วไป และมีประชาชนในชุมชนอาสาสมัครเข้ามาจัดรายการเพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชน ตามอุดมการณ์วิทยุชุมชน ในการนี้ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา กำหนดทิศทาง นโยบาย ดำเนินการ โดยมอบให้ พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล และนายสง่า เพ็ชรัตน์ ในการหาข้อมูล ความเป็นไปได้ แล้วร่างระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ยื่นต่อสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนสายอากาศ โดยการให้ข้อมูล ข่าวสาร สาระ ธรรมะ และความบันเทิงสู่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในชุมชนทุกชุมชน และชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดียิ่ง โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) เป็นผู้จัดดำเนินการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ผู้สนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://www.songpak16.com/chumchon

           หมายเหตุ.- วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz. ได้ยุติการดำเนินการออกอากาศแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป๋นต้นมา

ป้ายไฟขนาดใหญ่ ซึ่ง พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) ได้จัดทำขึ้นมาโดยความเห็นชอบของเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
เพื่อแนะนำวัดท่าไทร (หลวงพ่อชม พระดีศรีสุราษฎร์ฯ) แก่ผู้ผ่านไปมา (สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓)

. สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดท่าไทร (ย้อนหลัง ๑๐ ปี).-

พ.ศ. ๒๕๓๖
             มีนักเรียนน.ธ.ตรี ๕๕ รูป สอบ ๓๘ รูป สอบได้ ๒๕ รูป สอบตก ๑๓ รูป
             นักเรียนน.ธ.โท ๑๓ รูป สอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๒ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๓ รูป สอบ ๓ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก - รูป

             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑-๒ มี ๑๓ รูป สอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑๐ รูป
             ประโยค ปธ.๓ มี ๓ รูป สอบ ๓ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๔ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๕ มี ๓ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๒ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
             ประโยค ปธ.๗ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๓๗
             มีนักเรียนน.ธ.ตรี ๓๕ รูป สอบ ๒๕ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒๕ รูป
             นักเรียนน.ธ.โท ๑๒ รูป สอบ ๑๐ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๖ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๗ รูป สอบ ๗ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๕ รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๙๒ คน สอบ ๗๒ คน สอบได้ ๑๓ คน สอบตก ๕๙ คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๑๔ คน สอบ ๑๒ คน สอบได้ ๑ คน สอบตก ๑๑ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๕ คน สอบ ๒ คน สอบได้ ๑ คน สอบตก ๑ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑-๒ มี ๖ รูป สอบ ๔ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๔ รูป
             ประโยคปธ.๓ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
             ประโยคปธ.๔ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๕ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
             ประโยค ปธ.๗ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๓๘
             มีนักเรียนน.ธ.ตรี ๔๑ รูป สอบ ๑๐ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๑ รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๕ รูป สอบ ๔ รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๕ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๑๕๕ คน สอบ ๑๔๐ คน สอบได้ ๑๐๓ คน สอบตก ๓๗ คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๒๖ คน สอบ ๒๓ คน สอบได้ ๑๙ คน สอบตก ๔ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๕ คน สอบ ๕ คน สอบได้ ๔ คน สอบตก ๑ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑-๒ มี ๑๓ รูป สอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑๐ รูป
             ประโยค ปธ.๓ มี ๓ รูป สอบ ๓ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๔ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๕ มี ๓ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๒ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
             ประโยค ปธ.๗ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๓๙
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๔๑ รูป สอบ ๘ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก - รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๑๑ รูป สอบ ๔ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๒ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๑๓๗ คน สอบ ๑๑๒ คน สอบได้ ๑๑๒ คน สอบตก - คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๘๐ คน สอบ ๖๓ คน สอบได้ ๕๒ คน สอบตก ๑๑ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๑๔ คน สอบ ๑๑ คน สอบได้ ๑๐ คน สอบตก ๑ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๔ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๓ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๗ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก - รูป

พ.ศ. ๒๕๔๐
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๒๖ รูป สอบ ๙ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๒ รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๗ รูป สอบ ๔ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๓ รูป สอบ ๓ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก - รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๙๓ คน สอบ ๘๔ คน สอบได้ ๗๘ คน สอบตก ๖ คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๑๒๔ คน สอบ ๑๐๙ คน สอบได้ ๔๗ คน สอบตก ๖๒ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๒๔ คน สอบ ๒๓ คน สอบได้ ๒๑ คน สอบตก ๒ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๒ รูป สอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๘ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๑
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๓๐ รูป สอบ ๑๖ รูป สอบได้ ๑๖ รูป สอบตก - รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๗ รูป สอบ ๗ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๓ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๘๖ คน สอบ ๖๖ คน สอบได้ ๖๖ คน สอบตก - คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๑๐๓ คน สอบ ๗๘ คน สอบได้ ๑๙ คน สอบตก ๕๙ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๔๗ คน สอบ ๒๙ คน สอบได้ ๒๗ คน สอบตก ๒ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๓ มี ๑ รูป สอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๒
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๒๘ รูป สอบ ๑๗ รูป สอบได้ ๑๗ รูป สอบตก - รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๘ รูป สอบ ๘ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๔ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๓ รูป สอบ ๓ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๒ รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๗๑ คน สอบ ๒๑ คน สอบได้ ๑๑ คน สอบตก ๑๐ คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๑๒๑ คน สอบ - คน สอบได้ ๓ คน สอบตก - คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๑๖ คน สอบ ๑๑ คน สอบได้ ๓ คน สอบตก ๘ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๓ มี ๑ รูป สอบ - รูป สอบได้ - รูป สอบตก - รูป
             ประโยค ปธ.๔ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
             ประโยค ปธ.๕ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป
             ประโยค ปธ.๖ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๒ รูป
             ประโยค ปธ.๘ มี ๑ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๓
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๓๐ รูป สอบ รูป สอบได้ - รูป สอบตก รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๑๑ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๖ รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๑๐๘ คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๗๓ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๔ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๘ รูป
             ประโยค ปธ. ๓ มี ๑ รูป
             ประโยค ปธ. ๕ มี ๒ รูป สอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก - รูป
             ประโยค ปธ. ๘ มี ๒ รูป สอบ ๑ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๑ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๔
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๓๓ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๑๔รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๗ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๑๐๙ คน สอบ คน สอบได้ คน สอบตก คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๗๑ คน สอบ คน สอบได้ คน สอบตก คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๔ คน สอบ คน สอบได้ คน สอบตก คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๑๘ รูป สอบ ๑๘ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๑๓ รูป
             ประโยค ปธ. ๓ มี ๒ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๔ มี ๑ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๖ มี ๒ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๘ มี ๒ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๓๘ รูป สอบ ๒๑ รูป สอบได้ ๒๐ รูป สอบตก ๑ รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๙ รูป สอบ ๖ รูป สอบได้ - รูป สอบตก ๖ รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๔ รูป สอบ ๔ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๑๒๐ คน สอบ ๑๒๐ คน สอบได้ ๒๗ คน สอบตก ๔๖คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๓๔ คน สอบ ๓๔ คน สอบได้ ๒๐ คน สอบตก ๑๔ คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๒ คน สอบ ๒ คน สอบได้ - คน สอบตก ๒ คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี ๑๘ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๓ มี ๒ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๔ มี ๑ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๘ มี ๒ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป

พ.ศ. ๒๕๔๖
             มีนักเรียน น.ธ.ตรี ๒๐ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             นักเรียน น.ธ.โท ๑๑ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             นักเรียน น.ธ.เอก ๖ รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             นักเรียน ธ.ศ.ตรี ๑๔๕ คน สอบ คน สอบได้ คน สอบตก คน
             นักเรียน ธ.ศ.โท ๗๙ คน สอบ คน สอบได้ คน สอบตก คน
             นักเรียน ธ.ศ.เอก ๔ คน สอบ คน สอบได้ คน สอบตก คน
             มีนักเรียนแผนกบาลีดังนี้.-
             ประโยค ๑ - ๒ มี รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๓ มี รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๔ มี รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป
             ประโยค ปธ. ๘ มี รูป สอบ รูป สอบได้ รูป สอบตก รูป

๑๐.สถิติเยาวชนที่เข้าบวชสามเณรในภาคฤดูร้อน (ย้อนหลัง ๑๐ ปี)

พ.ศ. ๒๕๓๗

จำนวน

๗๒

รูป

พ.ศ. ๒๕๓๘

จำนวน

๑๑๕

รูป

พ.ศ. ๒๕๓๙

จำนวน

๖๓

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๐

จำนวน

๓๗

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๑

จำนวน

๕๖

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๒

จำนวน

๓๖

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๓

จำนวน

๕๘

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๔

จำนวน

๕๒

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕

จำนวน

๕๙

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๖

จำนวน

๓๔

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๗ จำนวน
รูป
พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน
รูป
พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน
รูป
พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน
รูป
พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน
๒๘
รูป (พระ ๑ รูป รวม ๒๙)
พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน
๓๘
รูป

๑๑.สถิติพระภิกษุที่เข้ารับการอบรมนักเรียนบาลีก่อนสอบ ย้อนหลัง ๑๐ ปี ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๓๖

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๗๒

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๖๔

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

๒๐

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๒๕

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๑๘๕

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๓๗

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๑๒๗

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๔๔

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

๑๙

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๑๙๔

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๒๗

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๒๒๑

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๓๘

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๗๑

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๒๓

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๑๐๕

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๒๓

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๑๒๘

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๓๙

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๕๖

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๓๒

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๑๐๒

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๒๐

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๑๒๒

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๐

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๒๑

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๒๓

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๕๒

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๑๙

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๗๑

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๑

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๓๖

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๒๑

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๖๘

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๑๙

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๗๗

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๒

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๓๗

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๒๖

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

๑๐

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๗๘

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๑๘

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๙๖

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๓

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

๗๘

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๑๗

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

๑๐

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๑๐๗

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๒๗

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๑๓๔

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๔

ประโยค ๑-๒

จำนวน

๗๓

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

๑๓

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

๙๗

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

๒๑

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๑๑๘

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

 

รูป

พ.ศ. ๒๕๔๖

ประโยค ๑ - ๒

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ.๓

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๔

จำนวน

 

รูป

 

ประโยค ป.ธ. ๕

จำนวน

 

รูป

 

รวม

จำนวน

 

รูป

 

วิทยากร

จำนวน

 

รูป

 

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

 

รูป

 


อ่านหน้า ๓ ตอนจบ


นำเสนอข้อมูลและดูแลระบบ โดย ศูนย์ฝึกอบรมพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์วัดท่าไทร
ประสานงานได้โดย E-Mail ถึง พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
E-mail : watthasai@gmail.com,songpak16@yahoo.com,fm107.25mhz@gmail.com