ข้อมูลที่ควรอ่านเพิ่มเติม.-
              มติมหาเถรสมาคม สนับสนุนโครงการสวดมนต์ปีใหม่ สุขใจได้บุญ
              สวดมนต์ปีใหม่สุขใจได้บุญ
              ประเพณีทำบุญปีใหม่

             ต้อนรับปีใหม่ด้วยวิถีพุทธ
             วันขึ้นปีใหม่
             สวดมนต์ปีใหม่


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี